Zaštita od požara

PODRUČJE ZAŠTITE OD POŽARA:

  • Izrada plana evakuacije i spašavanja – obavlja se temeljem čl.55. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18). Sastoji se iz grafičkog i tekstualnog dijela. Svi radnici moraju biti upoznati sa Planom.
  • Upoznavanje djelatnika sa evakuacijom i spašavanjem – obavlja se temeljem čl.55. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18). Svi radnici moraju biti upoznati sa Planom
  • Procjena ugroženosti od požara
  • Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara – Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (“Narodne novine”, br. 61/94) utvrđena je obveza osposobljavanja pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara
  • Pravilnik zaštite od požara – Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina ili prostora, prema Zakonu o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 92/10), obvezni su izraditi opći akt u kojem će urediti stanje zaštite od požara, sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama.  navedeni akt za Vas izrađujemo u skladu s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (“Narodne novine” br. 116/11),