Zaštita okoliša

Sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša, obavljamo za Vas slijedeće poslove:

 • izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
 • izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • izradu dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
 • izradu procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada izvješća o sigurnosti
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • izradu i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ te znaka EU Ecolabel
 • izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel

Osim navedenog nudimo Vam izradu:

 • Sigurnosno tehničkih listova (STL) – obuhvaća informacije o kemijskim tvarima i smjesama koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske. Načinjen je kao integrirani dio sustava Uredbe (EZ-a) br. 1907/2006 (REACH). Osnovni zahtjevi REACH-a za STL uzimaju u obzir GHS (globalni harmonizirani sustav) i njegovu implementaciju u europsko zakonodavstvo preko Uredbe (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP) te izmjenom i nadopunom Priloga II Uredbe REACH – Uredba (EU) br. 453/2010.
 • Deklaracije za opasne kemikalije – Sadržaj naljepnice zapakirane tvari ili smjese koja je razvrstana kao opasna kemikalija propisan je Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
 • Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje vodopravne dozvole