Zaštita okoliša-nove zakonske obveze

Dana 29.11. 2017. objavljen je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) koji je stupio na snagu 07.12.2017.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/14, 51/14 – ispravak, 121/15 i 132/15 – ispravak) osim članka 35. u dijelu kojim se ostavljaju na snazi odredbe članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 23/07 i 111/07) koji važi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona.

Na snazi su novi obrasci i upute koji su u primjeni od 07.12.2017.

  • Zahtjev za izdavanje, izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom
  • Elaborat gospodarenja otpadom
  • Obrazac dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
  • Odluka o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom
  • Očevidnik o nastanku i tijeku otpada – ONTO
  • Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada – ONTO-P
  • Prateći list za otpad – PL-O
  • Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada – PGO
  • Izjava o vlasništvu otpada

Sukladno Prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika Obveznik vođenja e-ONTO-a bio je dužan registrirati najmanje jednog korisnika u e-ONTO-u do 15. prosinca 2017. godine, a Obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO-a od 1. siječnja 2018. godine.

Osoba koja je upisana u očevidnik reciklažnog dvorišta dužna je označiti reciklažno dvorište odnosno mobilno reciklažno dvorište u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Selective sorting


Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.